PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

2012 Yılı bilanço esasına göre defter tutma hadleri

Bugün resmi gazetede yayımlanan 410 no.lu Vergi Usul Kanun Tebliği ile 2011 yılı yeniden değerleme oranı %10,26 olarak belirlenmiştir.

2012 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

* Tutarlar 402 no.lu VUK tebliği ile belirlenen tutarların yeniden değerleme oranında (%10,26) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.
* Tutarlar kesin değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir.
* Hesaplamalarda yuvarlama yapılmıştır.


2012 YILI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ


I. sınıf Tüccarlar (VUK md.177)

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan
Yıllık alımların
142.000 (%20 fazlası 170.400) (%20 eksiği 113.600) veya
Yıllık Satışları
198.000(%20 fazlası 237.600) (%20 eksiği 158.400) lirayı aşanlar.

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar
Yıllık gayri safi iş hasılatı
77.000(%20 fazlası 92.400) (%20 eksiği 61.600) lirayı aşanlar.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı
142.000, (%20 fazlası 170.400) (%20 eksiği 113.600) lirayı aşanlarMükellefler

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlyarak, II'nci sınıfa geçebilirler: (vuk md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler. (vuk md.180)